Skip to main content

Malunga nathi

Ukonzakala kwakho kuyinto ephambili kuthi ukuyisabela.

Ezibophelele ekulweleni amaxhoba okungakhathalelwa, uJames Adendorff wasungula ifemu yamagqwetha ngo-2006. Namhlanje, iqela lethu lamagqwetha anesiphiwo kunye nezixhobo ezifanelekileyo lisazibophelele ekuqinisekiseni ukuba umbandela womonzakalo weklayenti nganye uyinto esiyibeka phambili ekuyisabeleni. Siyazingca ngokubonelela ngeenkonzo zethu kuzwelonke ngovelwano nangentembeko, kwaye kuyo yonke le minyaka, sifumene udumo ngenxa yeempumelelo zethu ezinkundleni nangokukhusela izigidi ngezigidi zeerandi zentuthuzelo yeeklayenti zethu.

Ifemui le inobuchule obubalaseleyo kumabango omonzakalo obangelwa ziingozi zezithuthi nezoololiwe, kukulunywa yinja, kukufumana unyango olugwenxa nangokubanjwa ngokungekho mthethweni ngokunjalo nangokubethwa ngamapolisa. Kwakhona le femu ikwanomdla okhethekileyo wokuqubisana nemiba yomonzakalo obangelwa lunqumlo-lungu, umonzakalo enltoko nasengqondweni, ngokunjalo nokonzakala umnqonqo.

Injongo Yethu

• Ukonzakala kweeklayenti zethu kuyinto ephambili kuthi ukuyisabela.

Indlela Yethu Yokusebenza

Inkcubeko yethu: yokusebenzisana njengeqela isenza sizibone sithathela kuthi uxanduva kwaye sibonelele ngeenkonzo zethu ngovelwano nangentembeko.
Umbono wethu: kukuqhubeka ngokuhlala siliqela elinodumo elibonelela ngeenkonzo zokobuqu kuzwelonke.
Indlela yethu yokuziphatha: ikhokelwa bubunini, liqela elizibophelele ekusebenzeni kunye novelwano nentembeko.
Amahlakani ethu: siyazibophelela ekubeni noxanduva kwiiklayenti zethu, kubaboneleli-nkonzo bethu ngokunjalo nakubasunguli bethu.

Iqela lethu

Amagqwetha

James Adendorff

James Adendorff

Umlawuli, BA (Hons) LLB
James completed his articles and was admitted as an attorney in 2004. He founded Adendorff Attorneys in 2006, and has served as Director since.
James provides aggressive and effective representation for clients injured in any type of personal injury matters and makes certain that each client is given the personal attention and care they deserve.
Read bio

I-imeyili: james@aalaw.co.za

Jurie Terblanche - Adendorff Attorney

Jurie Terblanche

Senior Associate, BComm LLB
After attending the School for Legal Practice at the University of Cape Town and completing his articles, Jurie was admitted as an attorney in 2004, and joined Adendorff Attorneys in 2006.
Jurie concentrates on road accident matters and High Court Litigation. He has a proven track record of success due to his dedication and excellent problem solving skills.
Read bio

I-imeyili: jurie@aalaw.co.za

Hanene Steynberg

Hanene Steynberg

Associate, LLB
Hanene was admitted as an attorney in 2011, after completing her articles at Adendorff Attorneys.
Hanene specialises in road accident matters and strives to protect the rights and best interests of her clients while achieving the maximum possible recovery for each.
Read bio

I-imeyili: hanene@aalaw.co.za

“Helping personal injury victims get
what's rightfully theirs.”

- Adendorff Attorneys

Carolyn Adendorff

Carolyn Adendorff

Associate, BCom LLB
Carolyn completed her articles and was admitted as an attorney in 2002.
Since joining Adendorff Attorneys in 2006, Carolyn has gained extensive experience in personal injury matters, appreciating the complex and demanding nature of such cases.
Read bio

I-imeyili: carolyn@aalaw.co.za

Jeanelle van As adendorff attorney

Jeanelle van As

Associate, LLB
After completing her articles at Adendorff Attorneys, Jeanelle obtained her LLB summa cum laude and was admitted as an attorney in 2013.
Jeanelle believes in providing victims and their families with the best representation possible in each unique personal injury case.
Read bio

I-imeyili: jeanelle@aalaw.co.za

Le Roux Snyman adendorff attorney

Le Roux Snyman

Professional Assistant, LLB
Le Roux joined Adendorff Attorneys in 2014 to complete his articles. Recently admitted as an attorney in 2016, he has wasted no time gaining experience in medical malpractice cases, train accident cases and cases of police assault and unlawful arrest.
Le Roux handles his matters in a trustworthy and meticulous manner, committing all available resources to see the case through to conclusion.
Read bio

I-imeyili: leroux@aalaw.co.za

Adendorff Team

Simbongile Molomo

Professional Assistant, LLB
Simbongile obtained her LLB degree in 2017 from the University of the Western Cape, thereafter completing her Practical Legal Training at the University of Cape Town in 2018. She joined Adendorff Attorneys Inc in 2018 as a Candidate Attorney and was admitted as a Legal Practitioner of the High Court in 2019. Simbongile aims to provide efficient and personalized service to clients by handling each matter with care and diligence.
Read bio

I-imeyili: simbongile@aalaw.co.za

Amalungu abasebenzi

Mirriam Noma Elliot Faye

Mirriam Noma-Elliot Faye

Itoliki yezomthetho
Born and raised in Eastern Cape, Mirriam is Hlubi traditional and speaks isiXhosa. She joined Adendorff Attorneys in 2011 and plays a vital role as a translator for our clients. Mirriam ensures that communication between client and attorney is clearly understood.
“The clients come in with broken hearts, and they leave our office with a smile.”
Read bio

Jill

Jill Bridger

Umphathi wezemali
Johannesburg-born Jill first graduated in Hotel Management and later as a Company Secretary. Upon moving to Cape Town some years later, the legal accounting field caught her attention and Jill opened up a small accounting practice, servicing smaller firms. This is how she met Adendorff and in 2006 Jill joined the firm full-time.
Read bio

I-imeyili: accounts@aalaw.co.za

Belinda Durham Adendorff Attorney

Belinda Durham

Umphathi weOfisi
Belinda enjoys a proven track record of consistent achievement in securing and winning high value business as well as nurturing profitable long term client relationships. She possesses a genuine passion for people and strong values of integrity, responsibility and reliability.
Read bio

I-imeyili: belinda@aalaw.co.za

“Support
when you need it most.”

- Adendorff Attorneys

Uncedo ngeSithuthi

motor vehicle assistUncedo ngeSithuthi (i-Motor Vehicle Assist (MVA)) lwasungulelwa ukubonelela abantu esibamelayo ngeenkonzo ezithe xhaxhe, eziquka ukuhoya onke amalungiselelo ohambo afunekayo ngexesha lokuqhuba kwebango lokonzakala kumntu.

Iqela lethu le-MVA liyayiqonda into yokokuba umonzakalo omandundu ungalishiya ixhoba ligcuma ziintlungu, lingonwabanga, nto leyo enokwenza uhambo lwalo ludine futhi lungonwabeleki. Izithuhti zethu ezikuthatha zikubeke emnyango zintofontofo, zithembekile, kwaye zinesihuhuzi-moya, ziqhutywa ngabaqhubi abanamava abaziqondayo iimfuno zomntu osezintlungwini, ziza kunika umntu esimmelayo ngamnye ukuphola kwengqondo ekumfaneleyo.

Iqela lethu labaqhubi abathembakeleyo – u-Ernest, Kevin no-Owen – lasungula le nkonzo yoNcedo lweSithuthi. Bayakuthanda ukunceda abanye abantu kwaye bazinikele ekwenzeni okungaphaya kokulindelekileyo, abaqhubi bethu bakulungele kwaye bayakwazi ukunceda abantu esibamelayo abanawo nawuphi na umonzakala okanye ukukhubazeka, kwaye oko bakwenza ngoncumo.

samantha cane adendorff attorney

Samantha Cane

Samantha Cane joined the MVA team in 2012 as our service manager and has played a major role in taking client service to a new level. Her excellent organisational skills and sense of compassion have enabled her to attend to the personal and diverse needs of injury victims, who often feel overwhelmed and uncertain during their recovery time.

No task is too great for Samantha, who will make sure that your suitable transportation with personal driver assistance arrives on time, that you are well informed of your appointments and that refreshments and meals are available if needed.

Read bio

I-imeyili: samantha@aalaw.co.za

IiNgcali zoNyango noShishini zaNgaphandle esiSebenzisana nazo

Sisebenzisana neengcali ezihloniphekileyo kwezonyango nakushishino ezinolwazi namava okuphanda ngempumelelo nawuphi na umba womonzakalo womntu, nezikulungeleyo ukuyisa enkundleni imeko kwaye bayiphumelele.

• Oosonjineli boKwakha ngokutsha iNgozi
• Iingcali zokuLandel’ umzila
• Iinyurolojisti
• Iinyurosejoni
• Oogqirha bokuvuselela umnqonqo
• Abaluleki eMsebenzini

• Abaluleki bokuThetha
• Psychologists (Neuro-, Clinical, Educational, Industrial)
• Plastic Surgeons
• Urologists
• Forensic Accountants
• Iingcephephe zokuthelekelela umrhumo we-inshorensi (ii-Akhutshwari)

Yenza idinga lokubonana nathi sikucebise ngoku SIMAHLA Qhagamshelana nathi