Skip to main content

AALAW Adendorf Attorney The Team 2

Ubungcaphephe. Inyameko. Impumelelo.

adendorff attorneys briefcase icon

Asilibhebhethi ityala elinzima

Kumagqwetha akwa-Adendorff Attorneys, iqela lethu lezomthetho elinezakhono nelizinikezeleyo lihlonitshwa kakhulu ngomsebenzi walo wokunceda amaxhoba eziganeko zokonzakala ekubeni afumane imali yembuyekezo ayidingayo nayifaneleyo. Kwiminyaka emininzi sihlonitshwa kakhulu ngenxa yomsebenzi wethu wobungcaphephe, inyameko nempumelelo yethu. Asinikezeli kwaye sisoloko sijolise ekuphemeleleni.

adendorff attorneys no cash icon

Ukuba asiphumelelanga. Awuhlawuli

Ulula kakhulu umgaqo-nkqubo wethu othi, akukho mpumelelo, akukho mrhumo uhlawulwayo: Imirhumo yakho yezomthetho uyihlawula kuphela lakuphunyelelwa ityala! Yenza idinga lokubonana nathi sikucebise namhlanje ukuze kuhlolwe ityala lakho simahla. Ukuba sivumelene ngokuba sikumele, ungahlala ngomzimba ongenaxhala ukuba sisecaleni lakho, ngalo lonke ixesha letyala.

Kusebenza njani oku

Inyathelo 1:

Step 1

Ingcebiso yasimahla

  • Qhagamshelana nathi uze wenze amalungiselelo okuhlangana nathi sixoxe ngetyala lakho
  • Intlanganiso yokuqala nathi isimahla!

0860 122 529 | info@aalaw.co.za

Inyathelo 2:

Step 2

Simela wena

  • Siphanda imiba eyahlukileyo yetyala lakho, sicele onke amaxwebhu afanelekileyo kwaye sikhuphe imisila yengwe ukuba kuyimfuneko
  • Siza kunika naluphi na uncedo lwezomthetho nolwezonyango olufunekayo ukunika ubungqina kwityala lakho.

 

Inyathelo 3:

Step 3

Isigwebo / Isivumelwano

  • Nje ukuba kufikelelwe kwisivumelwnao okanye kufunyanwe isigwebo, ibango lakho liza kuhlawulwa.
  • Isiqinisekiso sokungahlawuli sisasebenza: Akukho mirhumo ngaphandle kokuba siyaphumelela

Ubungqina

Abakwa-Adendorff Attorneys bazingcaphephe emsebenzini abawenzayo. Xa besibadinga babesoloko befumaneka. Qho xa sisiya kwaba-Adendorff, bebesoloko benceda apho banokunceda khona kwaye bebesixhasa kakhulu. Siyababulela kukhulu kwaye sakusoloko sibancoma kwabanye abantu.

Teresa Doornhof *Ngumama wexhoba lengozi yemoto elineminyaka eli-9 – Imali yembuyekezo eyahlawulwayo: R 3 966 530.00

NdinguNothimba weNkundla kwaye ndinolwazi olubanzi ngecandelo lwezomthetho. Emva kwengozi ndachonga abakwa-Adendorff Attorneys, kuba ndisazi ngokwamava endinawo ngabo ukuba baliqela eliyaziyo into eliyenzayo. Ukusukela ngoko ndiyabancoma abakwa-Adendorff ebantwini abaninzi kuba ndathabathekiseka yindlela abasebenza nzima ngayo ekundincedeni ekulweni ityala lam.

David September*Imali yembuyekezo eyahlawulwayo: R 3 962 288.00