Skip to main content

Malunga nathi

Ukonzakala kwakho kuyinto ephambili kuthi ukuyisabela.

Ezibophelele ekulweleni amaxhoba okungakhathalelwa, uJames Adendorff wasungula ifemu yamagqwetha ngo-2006. Namhlanje, iqela lethu lamagqwetha anesiphiwo kunye nezixhobo ezifanelekileyo lisazibophelele ekuqinisekiseni ukuba umbandela womonzakalo weklayenti nganye uyinto esiyibeka phambili ekuyisabeleni. Siyazingca ngokubonelela ngeenkonzo zethu kuzwelonke ngovelwano nangentembeko, kwaye kuyo yonke le minyaka, sifumene udumo ngenxa yeempumelelo zethu ezinkundleni nangokukhusela izigidi ngezigidi zeerandi zentuthuzelo yeeklayenti zethu.

Ifemui le inobuchule obubalaseleyo kumabango omonzakalo obangelwa ziingozi zezithuthi nezoololiwe, kukulunywa yinja, kukufumana unyango olugwenxa nangokubanjwa ngokungekho mthethweni ngokunjalo nangokubethwa ngamapolisa. Kwakhona le femu ikwanomdla okhethekileyo wokuqubisana nemiba yomonzakalo obangelwa lunqumlo-lungu, umonzakalo enltoko nasengqondweni, ngokunjalo nokonzakala umnqonqo.

Support when you need it most

– Adendorff Attorneys

Injongo Yethu

Ukonzakala kweeklayenti zethu kuyinto ephambili kuthi ukuyisabela

Indlela Yethu Yokusebenza

1

Inkcubeko yethu: yokusebenzisana njengeqela isenza sizibone sithathela kuthi uxanduva kwaye sibonelele ngeenkonzo zethu ngovelwano nangentembeko.
2

Umbono wethu: kukuqhubeka ngokuhlala siliqela elinodumo elibonelela ngeenkonzo zokobuqu kuzwelonke.
3

Indlela yethu yokuziphatha: ikhokelwa bubunini, liqela elizibophelele ekusebenzeni kunye novelwano nentembeko.
4

Amahlakani ethu: siyazibophelela ekubeni noxanduva kwiiklayenti zethu, kubaboneleli-nkonzo bethu ngokunjalo nakubasunguli bethu.

Iqela lethu: Amagqwetha

James Adendorff

James Adendorff

Umlawuli, BA (Hons) LLB
I-imeyili: james@aalaw.co.za

Read Bio

Carolyn Adendorff

Carolyn Adendorff

Associate, BCom LLB
I-imeyili: carolyn@aalaw.co.za

Read Bio

Simbongile Molomo

Simbongile Molomo

Professional Assistant, LLB
I-imeyili:simbongile@aalaw.co.za

Nicola Stackdale

Nicola Stockdale

Professional Assistant,
LLB

I-imeyili: nicola@aalaw.co.za

Sabina Botha

Sabina Botha

Professional Assistant,
BCom LLB

I-imeyili: sabina@aalaw.co.za

Hanene Steynberg

Hanene Steynberg

Consultant, LLB
I-imeyili: hanene@aalaw.co.za

Candidate Attorneys

Charlé Stone

Charlé Stone

Britney Visagie

Britney Visagie

Tamaryn Meyer

Tamaryn Meyer

Amalungu abasebenzi

Jill Bridger

Jill Bridger

Financial Manager

I-imeyili: accounts@aalaw.co.za

Read Bio

Mirriam Noma-Elliot Faye

Mirriam Noma-Elliot Faye

Legal interpreter
Read Bio

Masanda Noconda – receptionist

Masanda Noconda

Receptionist

Tanya Appelgryn

Tanya Appelgryn

Medico legal liaison
Read Bio

Aldene Smit

Aldene Smit

Motor Vehicle Assist team
Read Bio

Uncedo ngeSithuthi

Uncedo ngeSithuthi (i-Motor Vehicle Assist (MVA)) lwasungulelwa ukubonelela abantu esibamelayo ngeenkonzo ezithe xhaxhe, eziquka ukuhoya onke amalungiselelo ohambo afunekayo ngexesha lokuqhuba kwebango lokonzakala kumntu.

Iqela lethu le-MVA liyayiqonda into yokokuba umonzakalo omandundu ungalishiya ixhoba ligcuma ziintlungu, lingonwabanga, nto leyo enokwenza uhambo lwalo ludine futhi lungonwabeleki. Izithuhti zethu ezikuthatha zikubeke emnyango zintofontofo, zithembekile, kwaye zinesihuhuzi-moya, ziqhutywa ngabaqhubi abanamava abaziqondayo iimfuno zomntu osezintlungwini, ziza kunika umntu esimmelayo ngamnye ukuphola kwengqondo ekumfaneleyo.

Iqela lethu labaqhubi abathembakeleyo – u-Ernest, Kevin no-Owen – lasungula le nkonzo yoNcedo lweSithuthi. Bayakuthanda ukunceda abanye abantu kwaye bazinikele ekwenzeni okungaphaya kokulindelekileyo, abaqhubi bethu bakulungele kwaye bayakwazi ukunceda abantu esibamelayo abanawo nawuphi na umonzakala okanye ukukhubazeka, kwaye oko bakwenza ngoncumo.

AALAW Adendorf Attorney MVA 2024

IiNgcali zoNyango noShishini zaNgaphandle esiSebenzisana nazo

Sisebenzisana neengcali ezihloniphekileyo kwezonyango nakushishino ezinolwazi namava okuphanda ngempumelelo nawuphi na umba womonzakalo womntu, nezikulungeleyo ukuyisa enkundleni imeko kwaye bayiphumelele.

Oosonjineli boKwakha ngokutsha iNgozi

Iingcali zokuLandel’ umzila

Iinyurolojisti

Iinyurosejoni

Oogqirha bokuvuselela umnqonqo

Abaluleki eMsebenzini

Abaluleki bokuThetha

Psychologists (Neuro-, Clinical, Educational, Industrial)

Plastic Surgeons

Urologists

Forensic Accountants

Iingcephephe zokuthelekelela umrhumo we-inshorensi (ii-Akhutshwari

Yenza idinga lokubonana nathi sikucebise ngoku SIMAHLA Qhagamshelana nathi

AALAW Adendorf Attorney Le Roux Snyman

Le Roux Snyman

Professional Assistant, LLB
Le Roux Snyman graduated from North-West University Potchefstroom Campus with an LLB and joined Adendorff Attorneys Inc. in 2014 to complete his articles. Since being admitted as an attorney in 2016, he has been a valuable asset to the personal injury team at Adendorff Attorneys Inc. and specialises in personal injury cases involving medical malpractice cases, train accidents, and police assault and wrongful arrest cases. He also specialises in criminal cases, particularly drunk driving cases (DUI), and provides quality DUI defence services. Le Roux prides himself on his ability to obtain the best results for his clients. He ensures that matters are handled in a trustworthy and diligent manner and utilises all available resources to bring the case to a successful conclusion.
Read bio

Email: leroux@aalaw.co.za

AALAW Adendorf Attorney Jeanelle Van As

Jeanelle Wright

Associate, LLB
After completing her articles at Adendorff Attorneys, Jeanelle obtained her LLB summa cum laude and was admitted as an attorney in 2013.
Jeanelle believes in providing victims and their families with the best representation possible in each unique personal injury case.
Read bio

Email: jeanelle@aalaw.co.za

samantha cane adendorff attorney

Samantha Cane

Samantha Cane joined the MVA team in 2012 as our service manager and has played a major role in taking client service to a new level. Her excellent organisational skills and sense of compassion have enabled her to attend to the personal and diverse needs of injury victims, who often feel overwhelmed and uncertain during their recovery time.

No task is too great for Samantha, who will make sure that your suitable transportation with personal driver assistance arrives on time, that you are well informed of your appointments and that refreshments and meals are available if needed.

Read bio

Email: samantha@aalaw.co.za

AALAW Adendorf Attorney Belinda Durham

Belinda Durham

Office Manager
Belinda enjoys a proven track record of consistent achievement in securing and winning high value business as well as nurturing profitable long term client relationships. She possesses a genuine passion for people and strong values of integrity, responsibility and reliability.
Read bio

Email: belinda@aalaw.co.za

 • James Adendorff

  James completed his articles and was admitted as an attorney in 2004. He founded Adendorff Attorneys in 2006, and has served as Director since. James provides aggressive and effective representation for clients injured in any type of personal injury matters and makes certain that each client is given the personal attention and care they deserve.

 • Carolyn Adendorff

  Carolyn completed her articles and was admitted as an attorney in 2002. Since joining Adendorff Attorneys in 2006, Carolyn has gained extensive experience in personal injury matters, appreciating the complex and demanding nature of such cases.

 • Simbongile Molomo

  Simbongile obtained her LLB degree in 2017 from the University of the Western Cape, thereafter completing her Practical Legal Training at the University of Cape Town in 2018. She joined Adendorff Attorneys Inc in 2018 as a Candidate Attorney and was admitted as a Legal Practitioner of the High Court in 2019. Simbongile aims to provide efficient and personalized service to clients by handling each matter with care and diligence.

 • Hanene Steynberg

  Hanene was admitted as an attorney in 2011, after completing her articles at Adendorff Attorneys.
  Hanene specialises in road accident matters and strives to protect the rights and best interests of her clients while achieving the maximum possible recovery for each.

 • Jill Bridger

  Johannesburg-born Jill first graduated in Hotel Management and later as a Company Secretary. Upon moving to Cape Town some years later, the legal accounting field caught her attention and Jill opened up a small accounting practice, servicing smaller firms. This is how she met Adendorff and in 2006 Jill joined the firm full-time.

 • Mirriam Noma-Elliot Faye

  Born and raised in Eastern Cape, Mirriam is Hlubi traditional and speaks isiXhosa. She joined Adendorff Attorneys in 2011 and plays a vital role as a translator for our clients. Mirriam ensures that communication between client and attorney is clearly understood.
  “The clients come in with broken hearts, and they leave our office with a smile.”

 • Tanya Appelgryn

  Tanya Appelgryn jointed Adendorff Attorneys in 2017 and acts as our medico legal liaison. Tanya works hand in hand with Aldene Jenkins to ensure that each client attends their appointments with the medico legal experts, advocates and curators. Tanya’s communication and organisational skills enables her to appoint and schedule these appointments during the busy schedules of the medical specialist and advocates. She is compassionate and always welcomes client’s with a warm hart and smile, understanding the personal and diverse needs of injured victims.

 • Aldene Smit

  Aldene Smit joined the MVA team in 2021 and acts as travel and cost liaison. Her exceptional communication and organisational skills enables her to provide excellent customer service. She is passionate about what she does and will always go the extra mile to ensure that your suitable transportation arrives on time, that you are well informed of your appointments and that refreshments and meals are available if needed. Her heartfelt compassion enables her to understand the personal and diverse needs of injury victims.